2 или 3 семестъра
Форми на обучение: редовна, задочна

Профилираме специалисти

Повече от 15 години подготвяме водещи специалисти в областта

Стаж в Европейските институции в Брюксел, с издаване на сертификат!

Възможности за професионална реализация в международни и национални структури

ЗА ПРОГРАМАТА

Магистърската програма Управление на международни бизнес проекти

Магистърската програма Управление на международни бизнес проекти успешно профилира специалисти, в областта на създаването и управлението на бизнес проекти, от различни мащаби, вече повече от 10 години и се е доказала като еквивалент на качествено професионално обучение в областта.

Като лектори са ангажирани хабилитирани преподаватели от ВСУ, и експерти от практиката. Предназначена е за подготовка и обучение на ръководители и мениджъри с професионални интереси в управлението на проекти на ЕС. Обучението се реализира чрез модули, които осигуряват необходимите знания и умения за успешно участие в съставяне, реализиране и мониторинг на регионални, национални и международни проекти.

Редовна

форма на обучение

Задочна

форма на обучение

Продължителност на обучението:1 година (2 семестъра) за бакалаври от професионално направление „ Администрация и управление” и 3 семестъра за бакалаври / магистри по специалности от други професионални направления. Професионална квалификация: Магистър по бизнес администрация и мениджмънт.

Обучението се провежда на български и английски език. В учебния план са предвидени майсторски класове с участие на чуждестранни учени и експерти от практиката, както и СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ В БРЮКСЕЛ. Прилагат се интерактивни методи на обучение, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, дискусии, работа в екип, делови и ролеви игри, решаване на казуси и др.

Семестриална такса: 750 лв. (задочно); 850 лв. (редовно)

Видео:

Започнете своето кариерно развитие!

Кандидатствай онлайн!